• kiyder@gmail.com
 • 0 212 555 16 66

KEVSER ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Hükümleri

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde 1- Derneğin adı, KEVSER ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ‘dir. Derneğin merkezi, İstanbul Bağcılar Kirazlı’dır.

Yönetim Kurulu kararı ile Derneğin adresi değiştirilebilir.

Şube – Temsilcilik ve Faaliyet Alanı:

Madde 2– Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtiçi ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir, yurtiçinde ve yurtdışında dernek ve üst kuruluşlar kurabilir ve yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

Derneğin Amacı, Çalışma Alanları ve Faaliyet Biçimleri:

Madde 3- Dernek aşağıdaki amaçları hayata geçirmek için kurulmuştur:

 1. Sivil toplum kuruluşlarının kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine katkı sağlamak, bu amaçla sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları ve mahallî idareler ile işbirliği yapmak, ayrıca kamu hizmetlerine gönüllü katılımların sağlanmasına örnek oluşturup bu yönde uygulamalar yapmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek.
 2. Derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açıktır. Belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir. Bu amaçla belli bir yöreye ve kitleye hizmetle sınırlı olmaksızın ve hiçbir ayırım gözetmeksizin yurtiçinde ve yurtdışında tüm insanlara; ihtiyaç duydukları her türlü insanî yardım ve hizmet sunmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için faaliyetler yapmak. Kamuya yönelik bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
 3. Kimsesiz, yaşlı, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her türlü insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye etmek, aynî ve nakdî her türlü maddî ve manevî yardımı yapmak.
 4. Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen felaket, afet, savaş gibi olağanüstü durumlarda ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, eğitim, giyim, barınma, kira, konut, yakacak, temizlik ve sair bütün şartlarda aynî ve nakdî her türlü maddî ve manevî yardımda bulunmak.
 5. Fiziksel ve zihinsel engellilere her türlü maddî ve manevî yardımı yapmak ve engellilerin topluma kazandırılmasını sağlamak.
 6. İstediği sonuçları elde etmek için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği zeminleri oluşturmak.

Derneğin Faaliyetleri:

Madde 4- Dernek, tüzüğün 3. maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçinde ve yurtdışında aşağıdaki her türlü faaliyeti yapar:

 1. Ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulunmak için gerek duyulacak her konuda araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, insanlığa hizmet edecek vasıflı insanlar yetiştirmek. Geri kalmış ve kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik, kültürel, sosyal ilerlemelerine katkıda bulunulması için uluslararası alanda çaba göstermek. BM, İİT gibi uluslararası organizasyonlar, bunlarla irtibatlı olan veya olmayan sivil toplum kuruluşları ile ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla dernek amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak.
 2. Kimsesiz, yaşlı, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her türlü insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye etmek, onlara aynî ve nakdî her türlü maddî manevî yardımı yapmak. Bu amaçla huzurevi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kreş, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri vs. tesisler kurmak, işletmek ve bu tür müesseselere her türlü aynî ve nakdî yardımda bulunmak. Bu maksatla ulusal ve uluslararası gönüllü teşekkül ve insanî yardım kuruluşlarıyla ortaklaşa faaliyetler düzenlemek.
 3. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara maddî ve manevî her türlü yardımda bulunur. Engellilerin topluma kazandırılması ve sosyal faaliyetlere katılması için her türlü organizasyonları yapar, rehabilitasyon ve fizik tedavi merkezleri açar, eğitim ve spor faaliyetleri gerçekleştirir, meslek edindirme kursları düzenler. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara nakdî, cihaz ve malzeme yardımında bulunur.
 4. Ana-çocuk sağlığı ile ilgili çalışmalarda bulunmak. Çocukların beden ve ruh sağlığının korunması, çocuk ölümlerinin azaltılması, sokak çocuklarının ve özürlülerin topluma kazandırılması için sosyal faaliyetlerde bulunmak. Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele için sosyal çalışmalar yapmak veya yapılanlara destek vermek. Bunun için her türlü sağlık tesisleri, hastaneler, dispanserler, kreşler, çocuk bakım yurtları, güçsüzler ve yaşlılar bakım yurtları kurmak.
 5. Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim gören, ihtiyaç sahibi Türkiye ve yabancı uyruklu öğrencilere her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapmak ve burs vermek.
 6. Yurtiçinde ve yurtdışında sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirmek; doğum, hastalık ve kaza hâllerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak, yurtiçinde ve yurtdışında tedavilerini yaptırmak. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, poliklinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler inşa edilmesine veya kuranlara maddî ve lojistik yardımda bulunmak. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak ve hizmet satın almak. Sahipsiz kimselere ölüm hâlinde cenaze kaldırma desteği sağlamak.
 7. Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen savaş, deprem, yangın, sel vs. afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaç duyacakları gıda, giyim, tıbbi malzeme gibi her türlü maddî ve manevî yardımda bulunmak. Bu maksatla afet zamanlarında görevlendirilmek üzere ekipler kurmak, arama kurtarma faaliyeti yapmak, gerekli olan ihtiyaç malzemelerini daima hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapmak. Afet bölgelerinde aşevi, kreş, klinik, dispanser, hastane, okul, kurs, yetimhane, barınma evleri vs. tesisler kurmak veya kurulmasına yardım etmek. Afetzedeleri yurtiçinde ve yurtdışında tedavi ettirmek.
 8. Yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaç sahibi, engelli, fakir, yetim, mülteci ve kimsesizlerden tespit edilen kişi ve ailelere, yapılacak organizasyon kapsamında kardeş aile olmak isteyen kişi ve aileler arasında rehberlik, danışmanlık ve aracılık yapmak. Ayrıca bu kişilerin sünnet, nişan, düğün ve cenaze defin işlemlerinde masraflarını karşılamak; aynî, nakdî ve saire yardımlarda bulunmak.
 9. Dünya çapında fakirlik ve açlığın azaltılması için sosyal çalışmalar yapmak. İhtiyaç sahiplerine; gıda, giyim eşyası ve gereken diğer aynî ve nakdî yardımlarda bulunmak; temizlik malzemesi, yakacak, kira, konut, ev eşyası vs. yardımlar yapmak; aşevleri tesis etmek, yemek dağıtmak ve yedirmek. Yurtiçi ve yurtdışını (antrepo ve serbest bölge) kapsayan gıda bankacılığı yapmak. Bu maksatla ulusal ve uluslararası gönüllü teşekkül ve insanî yardım kuruluşlarıyla ortaklaşa faaliyetler düzenlemek.
 10. Ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulunmak için gerek duyulacak ve Derneğin amacına hizmet edecek her türlü ilmî, kültürel ve sosyal sahalarda seminer, toplantı, açıkoturum, sempozyum, panel, konferans ve bilimsel çalışmalar yapmak. Gerek duyulan her konuda araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, insanlığa hizmet edecek vasıflı insanlar yetiştirmek. Geri kalmış ve kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik, kültürel, sosyal ilerlemelerine katkıda bulunulması için uluslararası alanda çaba göstermek.
 11. Amaçta belirtilen yardımların kamuoyunun dikkatine sunulması için kuralların izin verdiği her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunmak, basın ve yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler; radyo ve TV istasyonları için programlar, sinema filmi, televizyon filmi, tiyatro eseri, halka yönelik video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri sanat faaliyetleri ve program hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlatmak. Alanı ile ilgili olarak internet ortamında her türlü faaliyette bulunmak.
 12. Konularında uzmanlık sahibi olan kişilere her türlü ilmî, kültürel, sosyal, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırmak. Bu çalışmaların neticelerini yazılı-sesli-görüntülü yayınlar hâlinde neşretmek veya neşrettirmek. Derneğin faaliyetlerini tanıtıcı mahiyette bülten, broşür, dergi, gazete çıkarmak; fuar, sergi ve festivallere katılmak, yazılı ve görsel basına reklam vermek.
 13. Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile yurtiçi ve yurtdışı geziler, kermesler, sergiler, anma geceleri, konser, tiyatro gösterileri ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katılmak, piknik ve ziyaret yapmak.
 14. Derneğin amacı doğrultusunda kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler, ses ve sahne gösterileri, özel günler ve geceler, yemek organizasyonları düzenlemek.
 15. Arşiv oluşturmak, plan ve proje yaptırmak, teşvik maksatlı yarışmalar düzenlemek ve bu yarışmaların sonucunu uygulamak.
 16. Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için kooperatifler, vakıflar, iktisadî işletmeler vb. birimleri kurmak ve işletmek. Bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam etmek ve yetiştirmek.
 17. Derneğimizin amaçları doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında öğrencilere hizmet vermek üzere eğitim ve öğretime yönelik yardım ve organizasyonlar yapmak, projeleri desteklemek. İlk ve ortaöğretim kurumları (ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde özel okullar), her nevi eğitim ve öğretim kurumları, yurt, pansiyon, kreş, anaokulu, spor ve okuma salonları, misafirhaneler, kütüphaneler, etüt evleri ve merkezleri, kurs, enstitü, ilmî araştırma ve geliştirme merkezleri açmak, işletmek ve bu tür müesseselere her türlü aynî ve nakdî yardımda bulunmak.
 18. Çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretimlerine katkı sağlamak için matematik, fen, sosyal bilimler ve diğer branşlarda kurs ve seminerler düzenlemek; müzik, spor ve kültür etkinlikleri gerçekleştirmek. Toplumun ihtiyacına binaen tüzükte belirtilen amaçların gerçekleşmesi için dönemsel ya da sürekli her türlü kurslar (dil, diksiyon, daktilo, bilgisayar, dikiş, nakış, spor, müzik vb.) açmak. Toplumda istihdamı artırmak için her türlü meslek edindirme kursları açmak.
 19. Ulusal ve Uluslararası ilmî toplantı, kongre ve konferanslar düzenlemek ve katılmak. İlim adamlarıyla ve üniversitelerle işbirliğinde bulunmak. Derneğin amaçları doğrultusunda daha iyi ve verimli hizmetler yapabilmesi için derneğin güçlenmesine ve kamuya tanıtımına yönelik faaliyetler yapmak.
 20. Yurtiçi ve yurt dışındaki kültür, sanat çevreleri ve kurumları ile yoğun ilişkiler kurup, kültürlerarası diyalogu ve karşılıklı ilişkileri geliştirici faaliyetler yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında kabiliyetli öğrenci, araştırmacı, sanatçı, yazar, kültür ve bilim adamlarını her bakımdan desteklemek. Eğitim, staj, mastır, ihtisas, doktora ve araştırma yapma imkânı sağlamak, burs vermek veya temin etmek.
 21. Derneğin amaçları doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında her türlü kültürel faaliyette bulunmak. Tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla sinema, tiyatro, dergi, bülten, kitap, gazete gibi her türlü periyodik, süreli, yazılı, sesli ve görüntülü yayınlar ile ulusal ve uluslararası sahada kitle iletişim ve basın-yayın faaliyetlerinde bulunmak.
 22. Dernek amaçları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında kültür ve tarih gezileri, tur ve ziyaretler tertip etmek.
 23. Dernek faaliyet alanı ile ilgili grup, komite ve komisyonlar oluşturmak, komisyon çalışmalarını desteklemek.
 24. Sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla, bu alanda yetkili ve ehil kurum ve kuruluşlarla müşterek işbirliği çerçevesinde sağlık taramaları, aşı kampanyaları, kan bağışı kampanyalarına destek vermek.
 25. Dernek bünyesinde rehberlik servisi açmak veya ücretsiz danışmanlar istihdam etmek.
 26. Dernek faaliyetlerini icra etmek amacıyla menkul, gayrimenkul ve araç bağışlarını kabul etmek, bunları satın almak, kiralamak, kiraya vermek. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için gelir getirmek amacıyla menkul, gayrimenkul mal edinebilmek, bina veya tesisler inşa edebilmek/kiralayabilmek. Her türlü sınaî, iktisadî, tarımsal, kültürel faaliyette bulunabilmek, proje üretmek, işletmeler kurmak, satın almak ya da ortak olmak, lokal açmak ve çalıştırmak.
 27. Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırmak ve tamir işlerini üslenmek veya yapılmasına yardımcı olmak.
 28. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışındaki çalışma ve kampanyalara tepki göstermek veya katkı sağlamak amacıyla; basın açıklaması, bildiri, program, kampanya ve bir dizi etkinlik gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak.
 29. Yurtiçi ve yurtdışında amaca yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve platformlar oluşturmak, işbirliği yapmak, karşılıklı bilgi alışverişi yapmak, bu amaçla bilgi bankası ve iletişim ağı oluşturmak.
 30. Amacı doğrultusunda değerlendirilmek üzere her türlü kurban bağışı kabul etmek, yurtiçi ve yurtdışında kurban organizasyonları yapmak. Ayrıca, Ramazan ayına mahsus gelen her türlü aynî ve nakdî tüm bağışları kabul etmek, gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yurtiçi ve yurtdışında organizasyonlar yapmak, iftar programları tertip etmek.
 31. Dernek iş bu tüzükte bulunan amaçlarını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasî partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir.
 32. Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve kuruşları İlişkilerine Dair Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak proje yürütebilir.
 33. Dernek, Dernekler Kanununun müsaade ettiği diğer işleri yapar.

Dernek Amblemi:

Madde 5- Derneğin amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem Valilik katında yapılır. Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Hükümleri

Üyelik Türleri:

Madde 6- Derneğe üyelik iki şekilde gerçekleştirilebilir:

 1. Genel Kurul Üyeliği: Dernekler Kanununun öngördüğü koşulları taşıyan, Derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş gerçek ve tüzel kişiler Derneğe üye olmak için başvurabilirler.
 2. Fahrî Üyelik: Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurtiçinde ve yurtdışında ilim, fikir ve sanat eserleri ile, insanlığa fevkalade hizmetleri olan kişilerden, Derneğe fevkalade/özel yardım ve faydalar sağlamış kimselere Yönetim Kurulunun kararı ile fahrî üyelik unvanı verilir. Fahrî üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelik Şartları:

Madde 7- Derneğin amaçlarını benimseyen, on sekiz (18) yaşını doldurmuş, üyeliğine herhangi bir kanunî engel bulunmayan gerçek kişiler ile benzer amaçlar taşıyan ve üyeliğine herhangi bir kanunî engel bulunmayan tüzel kişiler Derneğe üye olma müracaatında bulunabilirler.

Üye Müracaat ve Kabul Edilmesi:

Madde 8- Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirir. Üyelik başvurusu gerekçe gösterilmeksizin reddedilebilir. Hiç kimse üyeliğe zorlanamaz. Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Dernek üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Dernek amacı ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, üyelik şartlarını haiz olduğunu beyan eden “Üye Müracaat Formu”nu doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar. Tüzel kişiliklerin üye olabilmesi için Yönetim Kurulu kararının ve temsil yetkisi verilen kişinin kimlik bilgilerinin verilmesi gerekir.
 2. Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri veya kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere otuz (30) gün içinde adayın müracaatı ile ilgili kararı verir ve adaya bildirir.
 3. Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisiyle yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılmaz.
 4. Dernek Yönetim Kurulunun adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup, hiçbir şekilde hiçbir yere itiraz edilemez.

Üyelik Hakları:

Madde 9- Derneğe üye olanlarla ilgili şu haklar geçerlidir:

 1. Şahsa sıkı sıkıya bağlı olan üyelik hakkı, bölünemez ve devredilemez. Hiç kimse dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz.
 2. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz.
 3. Her üye istifa hakkına sahiptir.
 4. Üyeler ayrım gözetilmeksizin, eşit haklara sahiptir.
 5. Her asıl üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır.
 6. Fahrî üyeler dilerlerse aidat ve bağışta bulunabilirler. Ancak fahrî üyelerin oy hakları ve Yönetim Kuruluna girme hakları yoktur.

Üyelik Yükümlülükleri:

Madde 10- Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde Derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar; Dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, Dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, Dernek düzenine uyma ve Derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi, Dernek giderlerine katılma gibi malî nitelikli yükümlülüklerdir.

Üyelikten Ayrılma ve Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi:

Madde 11- Üyelik, ölüm veya istifa ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılmak isteğini bildirmekle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin malî sorumluluğu, yasal sebeplerle ayrılanların yasal sebebin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma talebinde bulunulan çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır. Buna göre:

 1. Üyelikten çıkma, Dernek Yönetim Kuruluna verilecek yazılı bir çıkma beyanı ile gerçekleşir. Çıkan üyenin birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve Dernek mal varlığına verdiği zarar söz konusu ise tazmini zorunludur.
 2. Üyenin ölümü veya gaipliği, üyelik için öngörülen kanunî ve fiilî şartların ortadan kalkması, Derneğin tasfiyesi hâlinde tasfiye işlemi tamamlanınca üyelik kendiliğinden ortadan kalkar.

Üyelikten Çıkarılma:

Madde 12- Aşağıda sayılan faaliyetlerde bulunduğu saptanan üye veya üyeler, bu konuda Denetim Kurulu tarafından yapılacak soruşturma sonucu Yönetim ve Denetim Kurulunun birlikte aldığı karar ile üyelilikten çıkarılırlar. Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle, Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Üyelikten çıkarma kararı çıkarılan üyeye imza karşılığı yahut üyenin daha önce bildirmiş olduğu adrese yazı ile bildirilir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Genel Kurulun vereceği karar kesindir. Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri şunlardır:

 1. Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak.
 2. Görev almaktan ısrarla kaçınmak.
 3. Derneğin amaç ve hizmet konularına ilgisizlik göstermek.
 4. Dernek ana tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul kararlarına aykırı davranmak.
 5. En az bir yıllık aidatını ödememek.
 6. Derneklere üye olma hakkını yitirmek.
 7. Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.
 8. Üyelik formunda doğru beyanda bulunmamak.
 9. Tüzük ve iç yönetmeliklere göre verilen görevleri yerine getirmemek.
 10. Kanunlara, Dernek tüzüğüne aykırı ve Derneğin amacına zarar verici hareketlerde bulunmak veya eylem ya da söylem şeklinde Derneğin aleyhinde çalışmak.

Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz:

Madde 13- Dernek Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve salt çoğunluk ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir. Çıkan/Çıkarılan üyeler, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez. Ayrılan veya çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Hükümleri

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde 14- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

 

DERNEK GENEL KURULU:

Teşkili:

Madde 15- Genel Kurul; Derneğe kayıtlı aslî üyeler ile Derneğin şubesinin açılması durumunda şube Yönetim Kurulu Başkanları ve her şubenin Genel Kurulundan Şube Yönetim Kurulu Başkanı haricinde seçeceği iki kişinin katılımı ile oluşur.

Genel Kurul Toplantıları:

Madde 16- Genel Kurul toplantıları aşağıda gösterilmiştir:

 1. Dernek ilk Genel Kurul toplantısını, kuruluşunu izleyen ilk altı ay içerisinde yapar. Daha sonraki olağan Genel Kurul toplantılarını üç (3) yılda bir olmak üzere Dernek merkezinde veya Yönetim Kurulunca uygun görülecek bir yerde, belirlenecek gün ve saatte, Haziran ayı içerisinde yapar.
 2. Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
 3. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
 4. Yönetim Kurulu, olağanüstü Gene Kurul toplantısı talebinin kendisine ulaşmasını müteakip en geç 15 gün içerisinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Toplantı Çağrı Usulü ve Yeter Sayısı:

Madde 17- Genel Kurulun toplantıyla çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
 2. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya Derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı ya da üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahallî yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 3. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, bir önceki fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 4. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durumda, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hâllerinde üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır.
 5. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 6. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı Usulü:

Madde 18- Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir:

 1. Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ve Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması hâlinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 2. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
 3. Gündem Yönetim Kurulunca hazırlanır. Denetleme Kurulunun gündeme konulmasını istediği maddeler gündeme dâhil edilir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 4. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması hâlinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
 5. Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak kanunen özel çoğunluk aranan hâller, ana tüzük değişikliği ve Derneğin feshine ilişkin kararlarla ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.
 6. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.
 7. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile, diğer konulardaki kararalar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
 8. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 19- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organıdır. Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanır:

 1. Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerini gizli oy açık tasnif esasına göre seçmek.
 2. Derneğin diğer organlarını denetlemek ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onları görevden almak.
 3. Dernek tüzüğünü değiştirmek.
 4. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunu ibra etmek.
 5. Dernek şubelerinin açılmasını ve kapatılmasını kararlaştırmak ve kurucularına yetki vermek.
 6. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 7. Dernek merkez ve şubeler için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisadî ve iltizamî hususlarda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 8. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri için verilecek ücret tavanını belirlemek ve ücret tavanını aşmamak koşuluyla ücret takdirinin Genel Merkez Yönetim Kuruluna vermek.
 9. Derneğin bir federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.
 10. Derneğin fesih/tasfiye edilmesine, mal varlıklarının nereye devredilmesine karar vermek.
 11. Yürürlükteki yasalar ile Dernek ana tüzüğü hükümleri çerçevesinde gerekli kararları almak.
 12. Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; denetleme kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak veya onaylamamak ve yönetim kurulu üyelerini aklamak veya aklamamak.
 13. Derneğin şubelerinin açılmasını karara bağlamak ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 14. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer konularda karar vermek, gereken görevleri yerine getirmek.

Madde 20- Genel Kurula ancak 7. maddede gösterilen üyeler katılıp ve oy verebilir. Genel Kurul toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. Fesih ve tüzük değişikliğine ilişkin kararlar, toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır.

 

YÖNETİM KURULU:

Teşkili:

Madde 21- Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulu, üç (3) yıllık süre için seçilir, yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur, Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu Organları:

Madde 22- Derneğin Yönetim Kurulu organları aşağıda belirtilmiştir. Dernekte gerek görüldüğünde başka organlar da kurulabilir:

 1. Başkan: Yönetim Kurulu adına Derneği temsil eder. Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinde Dernek adına demeç verir. Yönetim Kurulu Başkanı kesintisiz olarak üst üste en fazla 3 (üç) dönem başkanlık yapabilir.
 2. Başkan Yardımcısı: Başkanın yokluğunda yardımcısı geçici olarak başkanlığı yürütür.
 3. Genel Sekreter: Derneğin yazışma işlerini yürütür.
 4. Muhasip: Derneğin malî işlerini yürütür.
 5. Üye: Üç kişiden oluşur.

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri:

Madde 23- Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda düzenlenmiştir:

 1. Yönetim Kurulu seçimini izleyen ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Muhasip/Sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yöneticiler seçmek suretiyle görev bölümü yapar.
 2. Yönetim Kurulu en az iki (2) ayda bir toplanır. Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının çoğunluğu ve karar yeter sayısı katılanların çoğunluğudur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 24- Yönetim Kurulu, Derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanunlara ve Dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Deneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak ve bunları uygulamak.
 2. Dernek amaçları için faaliyetlerini daha iyi yapabilmek maksadı ile Genel Müdür, icraî işlerle ilgili idareciler ve personel görevlendirmesini yapmak ve işten çıkarmak.
 3. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine ya da üçüncü bir kişiye yetki vermek.
 4. Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek.
 5. Geçen çalışma dönemi faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini Genel Kurula arz edilmek üzere hazırlamak.
 6. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait muhammen bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak ve Genel Kurul tarafından onaylandıktan sonra uygulamak.
 7. Yönetim Kurulu görev bölümünü yaparak başkanı, başkan yardımcısını, genel sekreteri, muhasip üyeleri kendi arasından belirlemek.
 8. Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davalarda husumete ehil olmak, davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragat etmek.
 9. Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar kurmak veya kaldırmak.
 10. Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.
 11. Derneğin amaçları doğrultusunda, uluslararası faaliyette bulunmasına, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler gerçekleştirmek üzere sözleşme yapılmasına karar vermek.
 12. Dernek adına bildiri, beyanname neşri ve benzeri yayınlar yapılmasına karar vermek. Yönetim Kurulunca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz.
 13. Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya veya kapamaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve organlarının yetkilerini tayin etmek.
 14. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak, gerek görüldüğünde haklı sebeplerle Genel Kurulun verdiği yetki ile şube yönetim kurullarını görevden almak.
 15. Yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak ve organlarının yetkilerini tayin etmek.
 16. Şubelerin faaliyet programlarını ve bütçelerini aynen veya değiştirerek tasdik ve kati hesaplarını kabul etmek. (Şubelerin faaliyet programları Yönetim ve Denetim Kurulunun onayından sonra uygulanır.)
 17. Gerektiğinde Şube Genel Kurullarını toplantıya çağırmak.
 18. Yıllık aidat miktarını artırmak veya indirmek.
 19. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında karar vermek.
 20. Mer’i mevzuat tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım-satımı, her türlü tasarruf ve iltizamî muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat hususlarında karar vermek.
 21. Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda her türlü hukukî yolla taşınmaz mal edinmek, derneğin taşınmazlarını satmak, kiralamak veya dernek tüzüğüne uygun amaçlara tahsis etmek.
 22. Derneğin mülkiyet veya zilyetinde bulunan gayrimenkuller ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve hakların tamamı veya bir kısmı ile vakıf kurmak veya uygun göreceği vakıflara devretmek.
 23. Edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içerisinde mülkî idare amirliğine bildirmek.
 24. Ortaklık, iktisadî işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına veya kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek; diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak.
 25. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini tespit ederek üyelere duyurmak.
 26. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetleme kuralları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en yüksek mülkî amirliğine yazı ile bildirmek.
 27. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

DENETLEME KURULU:

Teşkili, Görevi ve Yetkileri:

Madde 25- Derneğin denetiminden, Denetleme Kurulu sorumlu bulunmaktadır. Denetleme Kurulu, üç (3) asıl, üç (3) yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler, seçimi izleyen ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan ve bir sözcü seçerler.

Toplantılara Denetleme Kurulu Başkanı başkanlık eder. Asıl üyeliklerden herhangi birinin boşalması hâlinde, yedek üyeler, Genel Kurul toplantısındaki seçilme sıralarına göre asıl üyeliğe getirilir. Bir yılı geçmeyecek şekilde en az altı (6) ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir (2).

Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 26- Denetleme Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve en az altı ayda bir denetler ve eksik veya yanlış hususları Yönetim Kuruluna bildirir.
 2. Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma imkânları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini dilediği zaman denetler, tekliflerini sunar.
 3. Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, teklif ve tavsiyelerini Yönetim Kuruluna bildirir.
 4. Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak teklif, temenni ve tavsiyelerini belirtir.
 5. Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunar.
 6. Gerekli hâllerde Genel Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulunu toplantıya çağırır.
 7. Dernek Genel Yönetim Kurulunun malî işlerle ilgili toplantılarına ve faaliyet kararlarına oy hakkı olmak şartıyla katılır.
 8. Denetleme Kurulu, üyelik vasıflarından herhangi birini kaybeden veya dernek gayesine aykırı harekette bulunan yahut Dernek aleyhinde bulundukları sabit görülen Merkez Şube Genel Kurul üyeleri hakkında rapor düzenleyerek Yönetim Kuruluna verir. Yönetim Kurulunun belgelere dayalı disiplin kovuşturma isteği üzerine hakkında tahkikata konu üye taahhütlü mektupla davet olunur; gelenlerin savunmaları alındıktan sonra, gelmeyenlerin gıyaplarında evrak incelenerek gerekli rapor düzenlenir.
 9. Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapar.

 

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU:

Yüksek İstişare Kurulu Teşkili, Toplantıları, Uygulama Usul ve Esasları:

Madde 27- Yüksek İstişare Kurulu, Derneğin en yüksek danışma organıdır. Yüksek İstişare Kurulu; Dernek Yönetim Kuruluna destek ve yardımcı olmak ve Dernek faaliyetlerinin geliştirilip genişletilmesi, oluşan/oluşabilecek sorunları ve çözüm önerileri üzerine tartışmak maksadıyla 3 (üç) sene görev yapmak üzere, Dernek Yönetim Kurulu Başkanından, Dernek Denetleme Kurulu Başkanından ve Dernek Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Başkanının önereceği şu kişiler arasından seçilir:

 1. Genel Kurul üyeleri ve fahrî üyeler arasından.
 2. Derneğe maddî ve manevî katkılarda bulunanlar ve bağış yapanlar arasından.
 3. Toplum nezdinde saygınlığı bulunan kişiler arasından.
 4. Şube Yönetim Kurulu başkanları/üyeleri arasından.
 5. Temsilciler arasından.

Yüksek İstişare Kurulu, ilk toplantısını, seçildikten sonra en geç 1 (bir) ay içerisinde yapar. İlk toplantısında üyeler arasında görev bölümü  yapılan Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Genel Sekreter seçer. Müteakip yıllar aynı kişilerin seçilmesi veya yenilenmesi mümkündür.

Yüksek İstişare Kurulu yılda en az bir (1) defa olmak üzere olağan olarak toplanır. Ancak ihtiyaca göre, Dernek Yönetim Kurulu Başkanının veya Dernek Denetleme Kurulu Başkanının ya da Yüksek İstişare Kurul Başkanının talep etmesi hâlinde gerekli görülen konular hakkında konuşmak ve danışmak için Kurul Başkanının daveti ile olağanüstü de  toplanabilir.

Kurul Başkanı gündem konusunda önerileri almak üzere toplantı tarihinden en az 15 gün önce Kurul üyelerine yazılı olarak, kısa mesaj veya elektronik posta yoluyla davette bulunur. Gündem önerileri Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, Dernek Denetleme Kurulu Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu  Başkanı tarafından birlikte değerlendirilerek toplantı gündemi oluşturulur. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve Dernek Denetleme Kurulu Başkanı da Kurul toplantılarına katılır ve kararlarda oy kullanırlar.

Toplantılarda, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının kararı geçerlidir. Oyların eşitliği hâlinde Yüksek İstişare Kurulu Başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. 

Yüksek İstişare Kurulu Görev ve Yetkileri:

Yüksek İstişare Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

 1. Derneğin etkinliklerini, gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konuları ve bunlarda mevzuat, prosedür, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığını inceler, inceleme sonucuna göre alacağı kararları Dernek Yönetim Kuruluna dilek ve tavsiye olarak bildirir, gerekirse yeni bir Yüksek İstişare Kurulu kararı ile ilk olağan Genel Kurula sunar ve gerek gördüğünde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını önerir.
 2. Dernek Yönetim Kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izler, Yönetim ve Denetleme Kurulundan bilgi ister, gerek gördüğünde inceleme yapar, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirir.
 3. Yüksek İstişare Kurulu, gerekli gördüğü konularda Yönetim Kuruluna görüş bildirir, önerilerini içeren bir rapor sunar. Dernek Yönetim Kurulu ile Dernek Denetleme Kurulunun danıştığı önemli konular hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunur.
 4. Gerektiğinde yeniden bir Tüzük yapılması, yürürlükteki Tüzük maddelerinin değiştirilmesi hususlarında çalışmalar yapar ve hazırlanacak taslağı Dernek Yönetim Kuruluna verir.
 5. Genel olarak Yönetim Kurulu toplantılarını müteakip veya acil durumlarda toplanır, gündemindeki konuları görüşüp karara bağlar ve Dernek Yönetim Kuruluna bildirir.
 6. Yüksek İstişare Kurulu kararları tavsiye mahiyetinde olmakla birlikte Dernek Yönetim Kurulu tarafından uygulanmakta önceliklidir.
 7. Yüksek İstişare Kurulu, Derneğin amaçları ve faaliyetleri çerçevesinde Dernek Yönetim Kuruluna her türlü destek, yardım, tavsiye ve önerilerde bulunur.
 8. Derneğin gelirlerinin ve sosyal yardımların arttırılması için Derneğe her türlü maddî ve manevî katkılarda bulunur/maddî ve manevî yardımların toplanmasına yardımcı olur.
 9. Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile stratejiler belirler, çeşitli etkinlikler yapılması yönünde tavsiyelerde bulunur.
 10. Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkenlikler bakımından inceler ve gerekli tedbirleri tavsiye eder.
 11. Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirir ve tavsiyelerde bulunur.
 12. Dernek faaliyetlerinin genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak için görüş belirtir.

 

ŞUBELER VE GENEL KURULU:

Madde 28- Merkez Genel Kurulu gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Bu amaçla, Merkez Yönetim Kurulunun yetki verdiği en az 3 kişi, şubenin açılacağı yerin en büyük mülkî amirine yazılı başvuruda bulunur. Şube organları; Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetim Kurulundan oluşur.

Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

Genel Kurul, Şube Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşür; Yönetim Kurulunun hazırladığı bütçeyi aynen ya da değiştirerek onaylar; şube organlarını seçer. Şube Genel Kurullarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Şube organları için seçim gizli oy, açık tasnif ve sayım sistemine göre yapılır. Şubenin kuruluş sürecinde ilk olağan Genel Kurul, kuruluş bildiriminden itibaren 6 ay içinde toplanır.

Şube Yönetim Kurulu:

Madde 29- Şube Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen 5 asıl üyeden oluşur; ayrıca 5 yedek üye seçilir.
 2. Şube Yönetim Kurulu, ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir de sayman seçer; çalışmalarını Merkez Yönetim Kuruluyla ilgili tüzük hükümlerine göre yürütür.
 3. Şube Yönetim Kurulları tüm çalışmalarını Dernekler Yasası, Dernek tüzüğü, Dernek Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Genel Kurulu kararları doğrultusunda yürütür.
 4. Merkez Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak Merkez Yönetim Kurulunca görevden alınan Şube Yönetim Kurulunun yerine atanan geçici Yönetim Kurulu, en geç üç ay içinde Şube Genel Kurulunu toplamak zorundadır.
 5. Merkez Genel Kurulu toplantılarında şube, Şube Yönetim Kurulu Başkanı ve Şube Genel Kurulu üyelerinden Şube Yönetim Kurulu Başkanı haricindeki üyelerden Şube Genel Kurulunca seçilecek iki kişi ile temsil edilir.
 6. Yönetim kurullarının temsil, idare, tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, derneği bağlayıcı muamele yapılmaz.
 7. Müessese kurmak, gayrimenkul alım-satımı; bağış, ipotek ve benzeri muameleler, gelecek yıllara ait taahhütler, dava, takip, feragat, kabul sulh ve ibra için Merkez Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak Merkez Yönetim Kurulunun vereceği yetki doğrultusunda hareket etmek.
 8. Şubeler Merkez Yönetim Kurulunun, mevzuata dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı olmayan kararlarını yerine getirmekle yükümlüdür.
 9. Bütçe tasarıları, Şube Genel Kurul toplantısında sunulur. Dernekler kanununa, Dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur.
 10. Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri ve sair evrakı dernek Genel Merkezine zimmetle devir ve teslim edilir. Genel Merkezin her türlü malumat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek Genel Merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel Kurul, raporlarını otuz gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar.
 11. Şube; kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile malî konularda Şube Genel Kurulunun denetimine tâbidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Şube Yönetim Kurulunun yasalara, Dernek ana tüzük ve şube yönetmeliklerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun karar alınmasını isteyebilir. Anılan şube kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya Genel Merkez Genel Kurulu yetkilidir. Genel Merkez Genel Kurulunun verdiği yetkiye dayanarak Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şube Yönetim Kurulu feshedilebilir. Şube Genel Kurulu Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini görevden alabilir.

Şube Denetleme Kurulu:

Madde 30- Şube Denetim Kurulu, şube Genel Kurulunca seçilecek üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında bir başkan seçer. Dönem sonunda yapılan ayrıntılı denetimin raporu da Şube Genel Kuruluna sunulur.

TEMSİLCİLİK:

Madde 31- Dernek, Yönetim Kurulu kararıyla, gerekli gördüğü yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciler, şube veya Dernek Genel Kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malî Hükümler

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde 32- Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Giriş Ödentisi: Bir defaya mahsus olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ve miktarı yönetim kurulunca belirlenen ödentidir.
 2. Aylık Ödentisi: Üyeler için her ay düzenli olarak, miktarı yönetim kurulunca belirlenen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödentidir.
 3. Şube ödentisi: Şubelerin yıllık gelirlerinin %50’si.
 4. Kanunun yasaklamadığı her türlü şartlı veya şartsız bağış, vasiyet ve yardımlar.
 5. Dernekçe yayınlanan yayınlardan, tertiplenen eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, gezi, kermes, sergi, kurs gibi derneğin faaliyetlerinden, ortaklıklardan, iktisadî işletmelerden, işlettiği lokallerden, yardımlaşma sandığından ve sair faaliyetlerinden sağlanacak gelirler.
 6. Madde 34’te belirtilen şekilde alınan borçlar.
 7. Benzer amaçlı derneklerden, siyasî partilerden, işçi ve işveren sendikalarından, meslekî kuruluşlardan alınan her türlü yardım ve bağışlar.
 8. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 9. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 10. Diğer gelirler.

Aidat Miktarı:

Madde 33- Derneğe üye olanlardan alınacak giriş aidatı 50 TL’dir. Aylık olarak da 20 TL alınır. Aylık aidatlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu ekonomik şartları göz önünde bulundurarak giriş veya aylık aidatı uygun gördüğü zaman artırır ya da azaltır.

Borçlanma:

Madde 34- Dernek; Yönetim Kurulu kararı üzerine, başkanının imzası ile gerçek ve tüzel kişilerden, banka, finans kurumu ve şirketler gibi kuruluşlardan aynî ve nakdî olarak borçlanabilir.

Yurtdışındaki Gerçek ve Tüzel Kişilerden Yardım Alma:

Madde 35- Dernek, mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir.

Dernek Görevlileri ve Ücretleri:

Madde 36- Dernek görevlileri ve onlara tahsis edilecek ücretler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Dernek hizmetleri, gönüllüler veya Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.
 2. Dernek, Yönetim ve Denetleme Kurullarının kamu görevlisi olmayan Başkan ve üyelerine ücret verebilir. Verilecek ücretli her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar Genel Kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.
 3. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Gelir ve Gider İşlemleri:

Madde 37- Dernek gelirleri “Alındı” belgesi ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve İl Dernekler Müdürlüğü’ne tescil ettirilir. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura veya makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınmaması hâlinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir.

Defter ve Kayıtlar:

Madde 38- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Defterler:

Madde 39- Dernek bilanço hesabına göre aşağıda gösterilen defterleri tutar:

 1. Yevmiye Defteri
 2. Büyük Defter
 3. Envanter Defteri
 4. Karar Defteri
 5. Üye Kayıt Defteri
 6. Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri
 7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri
 8. Demirbaş Defteri

Gelir ve Giderlerde Usul:

Madde 40- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Tahsil olunan paralar, Yönetim Kurulunun tespit edeceği banka veya finans kuruluşlarından birinde veya birkaçında derneğin namına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında ihtiyaç miktarınca para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yahut dernek adına gelen havaleleri almak için Yönetim Kurulunun yetki verdiği kişi veya kişilerin imzası gerekir, para çekebilir. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır. Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır.

Derneğin muhasebe sistemi esasen basit muhasebe sistemidir. Ancak muhasebenin gelir gider defteri ile yürütülmesinin mümkün görünmemesi hâlinde Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Madde 41- Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin iç denetimi, Yönetim Kurulunca çıkartılacak bir yönetmelikle sağlanacağı gibi, Dernek Denetleme Kurulu tarafından da yapılır.

Denetim Kurulu; Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç veya amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor hâlinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

 

ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 42- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 43- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

DERNEĞİN FESHİ:

Madde 44- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte (2/3) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

TASFİYE İŞLEMLERİ:

Madde 45- Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme hâlinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Hâlinde …. Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülkî idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülkî idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin feshedilip tasfiye işlemlerinin yerine getirilmesinin ardından Derneğe ait aynî, nakdî tüm mal varlıklarının Derneğin amaçlarına uygun faaliyet gösteren hangi kurum ve kuruluşa devredilmesi, Genel Kurulun kararına bağlıdır.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.

Geçici Madde 1- İlk Genel Kurulda Dernek organları oluşturulana kadar, Derneği temsil edecek ve Dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

 

 

Adı ve Soyadı   :                                                          Görev Unvanı       :

Türkeş AZER                                                                Başkan

Musa GÜNEŞ                                                               Başkan Yardımcısı

Mehmet NACAR                                                          Sekreter

Tamer DEMİRBAŞ                                                        Muhasip

Turgay BAYAT                                                              Kurucu Üye

Aytaç YALDIR                                                               Kurucu Üye

Eyüp KORKMAZ                                                           Kurucu Üye

 

Bu tüzük 45 (kırk beş) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.